GRÖN TAXI

Grön Taxi

Ett miljöledningssystem

Grön Taxi är ett miljöledningssystem som är skräddarsytt för taxibranschen. Det bygger på den internationella standarden ISO 14001 och används för att säkerställa en ständig minskning av den negativa miljöpåverkan som ett taxiföretag trots allt utsätter omgivningen för. Samtliga systemkrav finns samlade i en kravlista.

Miljöarbetet inleds med att taxiföretaget gör en utredning för att ta reda på var det står när det gäller miljöpåverkan. På basis av denna formuleras en företagsanpassad miljöpolicy. Tidsatta och mätbara miljömål bestäms. Därmed är grunden lagd för ett fortsatt systematiserat miljöarbete.
Som bevis att miljöarbetet har inletts erhåller taxiföretaget en deltagandedekal (se ovan) att sätta på instrumentbrädan.
I systemet ingår att en från Svenska Taxiförbundet fristående revisor årligen skall kontrollera att taxiföretaget uppfyller systemkraven, och att de uppsatta målen nås. Vid godkänd revision erhåller företaget en certifieringsdekal (se ovan) att klistra på taxibilens bakre sidorutor och på instrumentbrädan.
https://www.taxiforbundet.se/saker-gron-taxi/gron-taxi-beskrivning/

MILJÖPOLICY HANY TAXI AB

Haninge & Nynäshamns taxi AB är certifierade sen 2017, vår miljöpolicy finns att läsa nedan.

 

Vi på Haninge & Nynäshamns Taxi AB ska i vår verksamhet arbeta för ett bärkraftigt samhälle genom att skydda och bidra till en god omsorg om den yttre miljön och ständigt effektivisera våra transport- och logistiksystem.

Styrelse och ledning ska stimulera och agera för ett kontinuerligt miljöarbete med fokus på ständiga förbättringar.

Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut och genomsyra all verksamhet vid Haninge & Nynäshamns Taxi AB.

Medarbetarna ska ha kännedom om aktuella miljöfrågor inom sina arbetsområden och därigenom bli inspirerade till att arbeta för en hållbar utveckling.

Vi ska involvera våra underleverantörer i vår strävan att minska resursutnyttjandet.

Vi ska arbeta för ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar av luft vatten och mark.

Vi ska sträva efter att använda material, drivmedel, oljor och däck av högsta tillgängliga miljöklass.

Samt ställa miljökrav i upphandling och inköp, såväl på produkten eller tjänsten som på leverantörens eget miljöarbete.

Vi ska bedriva miljöarbetet öppet och i nära dialog med kunder, myndigheter och andra intressenter.

Som ett minimum följa lagar, förordningar och föreskrifter.