KONTOBESTÄMMELSER HANINGE NYNÄS TAXI – FÖRETAG 2011-02-01

1. Inledning
Parter enligt dessa bestämmelser är Haninge & Nynäshamns Taxi AB, nedan Haninge Nynäs Taxi, och kontoinnehavaren. Kontoinnehavaren har hela ansvaret för kontot.
2. Kontobeställning
Kontoinnehavare som av Haninge Nynäs Taxi prövats lämplig som kreditkund kan få utnyttja kontot genom en tjänst som benämns kontobeställning. Kontobeställning är en kreditform som innebär att kontoinnehavaren erhåller ett kundnummer samt ett lösenord som anges till Haninge Nynäs Taxi vid beställning.
2.1. Giltighet
Rätten att utnyttja kontot genom kontobeställning gäller tillsvidare eller under avtalad tid. Kontoinnehavaren kan genom att kontakta Haninge Nynäs Taxi spärra tjänsten. Byte av lösenord sker genom att kontoinnehavaren kontaktar Haninge Nynäs Taxi skriftligen.
2.2. Användning
Kontobeställning används som betalningsmedel vid taxiresor och andra taxitjänster. Kontobeställning får endast användas för transporter med till Haninge Nynäs Taxi anslutna åkerier. Vid beställning av taxiresor och andra taxitjänster skall kontoinnehavaren, eller den som kontoinnehavaren givit tillstånd att utnyttja kontot, uppge kundnummer
till Haninge Nynäs Taxi samt godkänna köpet med sin namnunderskrift på nota/räkning. Kontoinnehavaren, eller den som kontoinnehavaren givit tillstånd att utnyttja kontot, är skyldig att på begäran uppvisa godkänd legitimationshandling vid betalning.
2.3. Ansvar
Kundnumret tillsammans med lösenordet skall förvaras på ett betryggande sätt samt inte spridas så att det kommer i orätta händer. Kontoinnehavaren åtar sig att själv iaktta och ålägga andra som använder kontobeställning att följa kontobestämmelserna. Kontoinnehavaren är ansvarig för att alla som använder kontobeställning följer samtliga bestämmelser som gäller kontobeställning. Om kontobestämmelser inte följs har Haninge Nynäs Taxi rätt att spärra kundnumret. Finns vid spärrande av kundnumret skuld kvar på kontot, kvarstår kontoinnehavarens ansvar till dess all skuld betalats.
2.4. Obehörig användning
Obehörig användning av kontobeställning ska omedelbart anmälas till Haninge Nynäs Taxi, telefon 08-520 111 11 dygnet runt. Kontoinnehavaren är skyldig att betala även belopp som påförts kontot genom att kontobeställning har använts av obehöriga. Sedan Haninge Nynäs Taxi mottagit anmälan om spärr av kontot, är kontoinnehavaren inte ansvarig för sådana belopp som därefter påförts kontot genom att det använts av obehörig såvida inte kontoinnehavaren eller den som kontoinnehavaren givit tillstånd att utnyttja kontot genom kontobeställning förfarit svikligt.
3. Fakturering, betalning
Haninge Nynäs Taxi fakturerar periodiskt kontoinnehavaren aktuell kontoskuld. Haninge Nynäs Taxi kommer för denna tjänst debitera en faktureringsavgift per faktureringstillfälle med tjugo kronor exklusive moms. Full betalning ska ha kommit Haninge Nynäs Taxi tillhanda senast på i fakturan angivet förfallodatum. Vid försenad betalning utgår ränta på förfallet belopp från första förseningsdagen med räntesats enligt 6 § 1 p räntelagen.
4. Reklamation av varor och tjänster
Reklamationer avseende utförd transport ska ske genast till Haninge Nynäs Taxi. Reklamation avseende fel i faktura ska göras skriftligen inom 15 dagar från faktureringsdagen.
5. Ändring av kontobestämmelserna
Haninge Nynäs Taxi har rätt att ändra dessa kontobestämmelser utan att i förväg inhämta kontoinnehavarens godkännande. Sådan ändring blir gällande en månad efter det att Haninge Nynäs Taxi avsänt meddelande om ändringen. Om kontoinnehavaren inte godkänner ändringen, ska en skriftlig uppsägning av kontot inkomma.
6. Kontotid, uppsägning
Konto gäller tills vidare. Kontoinnehavaren har rätt att när som helst säga upp konto. Utan hinder av vad som i övrigt stadgas i dessa bestämmelser, har Haninge Nynäs Taxi rätt att säga upp kontot med omedelbar verkan om:
– kontoinnehavare eller den som av kontoinnehavaren erhållit tillstånd att använda kontobeställning underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa kontobestämmelser
– kontoinnehavaren inställer betalningarna, försätts i konkurs eller på annat sätt kan anses vara på obestånd
– Haninge Nynäs Taxi har grundad anledning att befara att kontoinnehavaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, eller
– kontoinnehavaren eller den som av kontoinnehavaren erhållit tillstånd att använda kontobeställning missbrukar kontobeställning. Kontoskulden förfaller vid uppsägning till omedelbar betalning i dess helhet.
7. Ansvarsbegränsningar
Haninge Nynäs Taxi ansvarar inte för att konto används av obehörig. Haninge Nynäs Taxi är inte ansvarigt för skada, som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, osedvanlig personalbrist, knapphet på råvaror, energi eller drivmedel, ovanligt hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Haninge Nynäs Taxi kontroll. Haninge Nynäs Taxi är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall
eller tredjemansskada. Haninge Nynäs Taxi är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Haninge Nynäs Taxi varit normalt aktsam.
8. Namnändring mm
Ändring av namn, adress, bolagsform eller dylikt ska omedelbart anmälas till Haninge Nynäs Taxi. Meddelande angående kontot till i kontoansökan angiven adress eller ny adress som skriftligen angivits till Haninge Nynäs Taxi, ska anses ha kommit adressaten tillhanda senast tre dagar efter det att meddelandet avsändes.
9. Kreditlimit/beloppsgräns
Utnyttjandet av kontot är begränsat till viss kreditlimit, vilken bestäms av Haninge Nynäs Taxi efter individuell prövning av kontoinnehavaren. Haninge Nynäs Taxi tillämpar kreditlimit/beloppsgränser per taxiuppdrag. Haninge Nynäs Taxi förbehåller sig rätten att ensidigt ändra tidigare medgiven kreditlimit samt att neka kredit. Kontoinnehavare eller den som av kontoinnehavaren erhållit tillstånd att använda kontobeställning får
inte söka kringgå sådan gräns genom att underteckna flera delräkningar/notor för samma transaktion. Om transaktionsbeloppet överskrider angiven gräns, ska Haninge Nynäs Taxi kontaktas.
10. Överlåtelse
Haninge Nynäs Taxi har rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal helt eller delvis till annan.
11. Samtycke till databehandling
För att kunna uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal behöver Haninge Nynäs Taxi databehandla uppgifter om kontoinnehavaren vilka uppgifter kan vara att anse som personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Kontoinnehavaren lämnar sitt samtycke till att sådan behandling sker och förbinder sig att tillse att samtliga kortinnehavare lämnar motsvarande samtycke.